اصول محرمانگی و منع افشا اطلاعات و اسناد

اصول محرمانگی حاضر با هدف حفاظت از دارایی‌های مادی و معنوی و اطلاعات محرمانه تحت مالکیت یا کنترل قانونی طرفین برگزارکننده و مشارکت ­کننده چالش­ های فناوری و نوآوری به شرح مواد آتی با استناد به ماده 10 قانون مدنی تدوین و مفاد آن برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان الزام آور است.

ماده 1- دارایی‌های مادی و معنوی

منظور از دارایی‌های مادی و معنوی در این قرارداد عبارت است از کلیه اموال، منافع، حقوق دینی، عینی و مادی و معنوی از جمله:

  • کلیه حقوق مالکیت صنعتی (Industrial Property) از جمله و نه محدود به حقوق ناشی از ثبت اختراع (Patented invention)، دانش فنی (Know-how) و اسرار تجاری (Trade secrets)، نام و علامت تجاری (Trade name & Trademark) و طرح‌ صنعتی (Industrial design).
  • کلیه حقوق مالکیت ادبی و هنری (Literary and Artistic Property- Copyright) از جمله حقوق تکثیر، ترجمه، انتشار، پخش و توزیع مربوط به آثار ادبی، هنری، رایانه‌ای و حقوق مرتبط (Related Rights)؛
  • کلیۀ حقوق قانونی ناشی از قراردادهایی که موضوع آن‌ها دارایی‌ نامشهود است از جمله قراردادهای انتقال یا تجویز بهره‌برداری (لیسانس) و فرانشیز.
  • کلیه سرمایه‌های انسانی، سازمانی، ارتباطی، دانش فنی و تخصصی، اطلاعات و تجربیات فنی، تجاری، اقتصادی، مجوزها و پروانه‌های قانونی، استانداردها و به طور کلی هر دارایی مادی و معنوی، عینی و غیرعینی یا محسوس و نامحسوسی که مطابق عرف و در چارچوب قوانین کشور دارای ارزش اقتصادی یا مبادله‌ای است.

ماده 2- اطلاعات محرمانه مشمول قرارداد

  • منظور از اطلاعات محرمانه در این قرارداد عبارت است از انواع داده‌، اطلاعات و دانشی که در خصوص برگزاری چالش فناوری و نوآوری و یا رویدادهای برگزار شده؛ اعم از شفاهی یا مستند، که حاصل مطالعات و فعالیت­ های طرفین می­باشد.
  • اطلاعات فنی مجموعه­ های مشارکت کننده در این چالش (برگزارکننده، شرکت­ کننده، متقاضی و …) شامل اصلی محرمانگی می­باشد، مگر در مواردی که به صورت مکتوب عدم محرمانگی آن توسط ذینفع آن مورد تایید قرار گیرد و یا اطلاعات به طور عرفی محرمانه قلمداد نگردد و یا استفاده از آن توسط برگزارکننده در راستای فرایند برگزاری چالش مورد استفاده قرار گیرد.
  • به کارگیری اطلاعات محرمانه در صورت موارد الزام قانونی نهادهای حاکمیتی و یا مرتبط شامل اصول عدم افشا نمی­باشد.

ماده 3- مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضای توافقنامه شرکت در هر چالش لازم الاجرا و دارای اعتبار می­باشد و در طی زمان نیز منقضی نمی­شود.