اسامی همکاران ما

سعیدحسین رفیعی
رئیس هیئت مدیره

علیرضا طباطبایی
مدیر عامل

حـــامد حـــاجی پور
مدیر واحد مستندسازی

صـــادق صادقـــی
مدیر واحد ارزش‌گذاری

امیـرحسن رفیعـــــی
مدیر واحد برگزاری رویدادها

علی قنبـــــــری
مسئول سایت و سئو

محمـــد گلیـــــج
مسئول روابط عمومی و پشتیبانی

محمد امیراحمدی
کارشناس تولید محتوا

بهــــزاد بقـــــایی
کارشناس تولید محتوا

امیـــن مبینـــی
کارشناس ارزیابی

مجتبــــی زارع
کارشناس ارزیابی

وحیــــد رنجبـــــر
کارشناس ارزش‌گذاری