تحلیل MOST ابزاری­ست جهت تبیین استراتژیک برنامه­ های سازمانی؛ تبیینی که رابطه اجزای مختلف سازمان را برقرار نموده و ایده ­ها و انگیزه­ های انتزاعی را به سمت راه­کارهای عملیاتی سوق می­ دهد. این ابزار اگرچه راه­کار غیر منتظره­ای ارائه می ­نماید اما با ایجاد نگرشی سیستماتیک، تمرکز طراحان کسب و کار را بر موقعیت های اساسی تصمیم­گیری متمرکز می­ نماید. براساس این نگرش، تحلیل استراتژیک یک کسب و کار مستلزم چهار گام اصلی می­ باشد. در گام نخست ماموریت این برنامه و رسالتی که از آن انتظار می­رود تبیین می­ گردد. در گام بعدی، بر اهدافی که ذیل این ماموریت دنبال می­ گردند توافق حاصل می­ شود. آنگاه در مرحله سوم، باتوجه به مسیرهای مختلفی که پیش­روی اهداف وجود دارد، استراتژی­ های مورد نظر شفاف می ­شوند. در گام آخر، تاکتیک­ ها و خط­ مشی های اساسی اجرای استراتژی معین می­ گردند. طراحی و تدوین این سلسله مـراتب عموما طی فرایندی جامع و مشارکت سطوح مختلف اثرگذار در سطح سازمان انجام می ­پذیرد. چهارچوب تحلیل MOST