تدوین استراتژی های سازمانی

تدوین استراتژی های سازمانی طبق یک تعریف کلاسیک عبارت است از دستورالعملی چند بعدی که دربرگیرنده کلیه فعالیت‌های اساسی (و گاه عملیاتی) سازمان بوده، باعث ایجاد حس یکپارچگی و وحدت و همسویی شده و تغییرات ضروری در پاسخ به شرایط محیطی را تعیین می‌نماید.

اما این تعریف امروزه به طور گسترده ای به چالش کشیده شده است و قابلیت پیش بینی تحولات محیطی و همچنین عقلانیت مدیران محدودتر از آن دانسته می‌شود که بتوان بر اساس آنها دستورالعملی دقیق و بلند مدت برای سازمان ها معین نمود .

مناقشه در ابعاد مختلف استراتژی پس از سالها پژوهش و مقابله رویکردها منجر به شکل گیری مکاتب متعددی در این زمینه گردیده است؛ مکاتبی چون طراحی، موقعیت یابی، قدرت، یادگیری و غیره.

اما آنچه که مسلم است ضرورت پیش بینی (هر چند محدود)، برنامه ریزی (هرچند همراه با تغییر)، و آمادگی (هر چند ناقص) برای مواجهه با محیط و توسعه کسب و کار می‌باشد.

از این رو طراحی برنامه های «خود خواسته، Deliberate» از یک سو و همچنین ظرفیت سازی برای مواجهه با رویدادهای «خود ظهور، Emergent» از سوی دیگر در اولویت بسیاری از سازمانها قرار دارد.

شرکت راهبر سیستم دانش طی ۷ سال گذشته در مشارکت با پژوهشکده علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف نسبت به اجرای پروژه های مختلفی در زمینه استراتژی اقدام نموده است که چندین نمونه از تدوین استراتژی های سازمانی به شرح زیر می باشد:

* * * *

مشارکت در تدوین سند راهبرد صمت

این سند در سال 90 با اهتمام معاونت برنامه ریزی وزارت صمت در بیش از ده حوزه اصلی شامل، بنگاه های کوچک و متوسط، تنظیم بازار، صادرات، سرمایهگذاری خارجی و غیره تدوین گردید.

سند تحول دانشگاه شریف

این سند در سال 94 و با اهتمام رییس وقت آزاد دانشگاه صنعتی شریف ) دکتر روستا آزاد(، در ابعادی چون تحلیل محیط داخلی و خارجی، اصول و ارزشها، ماموریت و چشم انداز، راهبردهای عمومی و نظام اجرا و نظارت تدوین گردید.

سند نظام آماری کشور

این طرح که به کارفرمایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، بررسی تطبیقی ساختار نظام آمار های رسمی در کشورهای منتخب و طراحی فرآیندها و نظامات آماری کشور ایران را در دستور کار داشت

سند مدیریت و توسعه منابع انسانی ملی

با کارفرمایی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد و چارچوب برنامه توسعه منابع انسانی در سه جنبه اصلی شامل آمایش، تشکیل و مدیریت و در سه بُعد منابع انسانی مطلوب شامل فرهنگی، علم و فناوری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تدوین گردید.

سند توسعه برنامه نمایشگاه Iran lab

با محوریت دفتر کانونهای هماهنگی و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام پذیرفت که براساس تجربیات و راه کارهای دست اندرکاران این نمایشگاه و با رویکرد مسئله محور، سند آسیب شناسی نمایشگاه ایران ساخت و ارایه راهکارهای بهبود و توسعه این برنامه تدوین گردید.

استراتژی داخلی سازی فناوری توربین در کشور

این برنامه به عنوان اولین طرح کالن و ملی کشور در شورای عالی عتف و با محوریت دانشگاه صنعتی شریف و مشارکت سه بخش نفت، نیرو و دفاع کشور اجرا گردید و نهایتا به ابالغ نتایج طرح توسط رییس جمهور منجر گردید؛ اگرچه در مرحله اجرا با موانعی مواجه شد.

استراتژی سازمان گسترش

این طرح با کارفرمایی سازمان مدیریت صنعتی و محوریت پژوهشکده علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف انجام گردید و مسیولیت مطالعه تجربیات استراتژی صنعتی در کشور بر عهده تیم شرکت راهبر سیستم قرار گرفت.

استراتژی توسعه صنعت قطعه سازی

این طرح با کارفرمایی سازمان مدیریت صنعتی انجام گرفت و با نگاشت فناوری های حوزه قطعه سازی، فرصتهای سرریز فناوری میان حوزه های خودرو، هوایی و نفت شناسایی شد.