ثبت شکایات و انتقادات

راهبر سیستم دانش بر پایه ی احترام به نظرات و انتظارات مشتریان فعالیت نموده لذا مشتریان می توانند در این قسمت نسبت به درج و ثبت شکایات و نظرات خود اقدام فرمایند.

راهبر سیستم دانش به عنوان مجری سیستم های ایزو ۱۰۰۰۴ (رضایت مندی مشتریان) و ایزو ۱۰۰۰۲ (رسیدگی به شکایت مشتریان) به نظرات مشتریان توجه ویژه داشته و آماده شنیدن و پاسخگویی به شکایات و نظرات مشتریان به منظور دستیابی به بهبود مستمر و تعالی می باشد.

مشتاق گفتگو با شما هستیم

مسئول شکایات: آقای سجاد عوض‌زاده