پتانسیل سنجی دانش بنیان

به دلیل محدودیت های ارائه مشاوره اختصاصی از سوی کارگزاران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیرو قرارداد منعقد شده با شرکت شهرک های صنعتی استان تهران مقرر گردیده در یک فرایند مورد تایید از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های مستعد اخذ گواهی دانش بنیان، شناسایی و طی چند مرحله کارگاه عمومی، به سوی ارزیابی و بهره مندی از مزایای دانش بنیانی سوق داده شوند. این فرایند برای شرکت ها رایگان بوده و هزینه های آن از سوی شرکت شهرک های صنعتی استان تهران تامین شده است.

به موازات این فرایند، شناخت توانمندی ها و نیازهای فناورانه شرکت ها نیز انجام پذیرفته و زمینه لازم جهت تامین فناوری ها، مواد، قطعات، و تجهیزات مورد نیاز برای آن ها فراهم خواهد شد.

* * * *

شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان تهران که تمایل به مشارکت در این طرح و پتانسیل سنجی دانش بنیان شدن خود دارند با تکمیل فرم زیر می توانند در این فرایند مشارکت کنند.

نامه معرفی طرح
معرفی نامه شرکت های تهران