کارگاه آموزش فرآیند ارزیابی و حمایت‌های دانش بنیان – شهرک‌های صنعتی تهران