.
.
.
.

فرم ثبت نام واحد‌های صنعتی در رویداد هوشمندسازی صنعت4

"*" indicates required fields

اطلاعات محصول:*
نام محصول
حجم تولید سالانه
 
میزان ریالی فروش شرکت
سال 1400
پیش بینی سال 1401
 
عنوان دقیق پروژه‌های اجرا شده در کارخانه در حوزه هوشمند سازی را نام ببرید
Max. file size: 10 MB.
موافقت نامه*